Nieuws
Milieudefensie incapabel miljoenen clubje amateurs.

Duurzame landbouw, kringloop landbouw, krimp en hogere melkprijzen zijn al een tijdje de meest gebruikte woorden wanneer het over de toekomst van de landbouw gaat. Iedereen is het erover eens dat er geld voor nodig is. Wij kunnen het er ook over eens zijn dat er al heel erg veel geld naar toe gaat om dit indirect te bewerkstelligen. Een snelle optelsom laat zien dat er afgelopen jaar bijna 200 miljoen indirect aan subsidies is uitgekeerd aan bedrijven en organisaties die konden aantonen dat ze ‘iets’ deden om het sprookjesachtige begrip duurzame landbouw een realistischer karakter te geven.

Het zal geen boer verbazen dat van dat geld nog geen halve procent rechtstreeks in de landbouwsector gestroomd is.
Wie krijgt dat geld dan wel, een redelijk bekende organisatie is Milieudefensie. Zij hebben €10.538.920 aan subsidie ontvangen op basis van een regeling waarin ze moesten aantonen dat ze het gingen gebruiken voor ‘pleiten en overtuigen’. Wat doen zij dan met dat geld? Onderzoek, onderzoek naar de lucht die wij inademen. Er zijn in Nederland meetstations die (mag ik hopen) voldoen aan de eisen die er gelden om betrouwbare metingen te kunnen doen. Milieudefensie heeft in ieder geval niet aangetoond dat het niet zo is. Wanneer je de data afleest dan blijkt dat wij gemiddeld ruim onder de norm blijven die wettelijk verplicht is.

De laatste keer dat de PM10 norm in Nederland overschreden werd, was in 1997. Dat is meer dan 20 jaar geleden. Toch heeft milieudefensie miljoenen subsidie en giften ontvangen om aan te kunnen tonen dat er een probleem is.

Iedereen draagt al dan niet vrijwillig bij aan strengere milieuregels voor een duurzame economie. Maar niets veroorzaakt zoveel weerstand en demotivatie om nog mee te buigen als een niet capabele milieuorganisatie die de beschikking heeft over tientallen miljoenen euro’s.

Een vinger in de pap hebben in de milieudiscussie begint met het besef van eigen verantwoordelijkheid en een goed besef van je eigen tekortkomingen.

Gevaarlijke conclusies

En dan heb je 10 miljoen euro en wat doe je daar dan mee? Dan ga je dus een meetonderzoek doen naar fijnstof in de lucht. De waarom is onduidelijk, blijkbaar denken ze dat de meetstations in Nederland niet goed registreren. Als dat zo is dan doe je logischerwijs eerst een onderzoek om te kijken of dat inderdaad het geval is (zoals Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp gedaan hebben met de ammoniak meetstations). Maar milieudefensie spreekt het functioneren van de meetstations niet tegen. 

Ze vinden de wettelijk norm te hoog. Er is geprobeerd via de rechter de staat te dwingen niet de wettelijke Europese normen te handhaven maar de normen die WHO als ideaal aangeeft, te handhaven. Idealen heten niet voor niets idealen, in een wereld waar je geen rekening hoeft te houden met andere factoren (zoals armoede, voldoende voedsel en een dak boven je hoofd)kunnen wij zeker wel inzetten op de laagste fijnstof uitstoot van de wereld. Gelukkig was de rechter wel capabel genoeg en heeft hij dit verzoek naar de eeuwige groene weide verbannen. 

Vervolgens kon milieudefensie de kosten van de verloren rechtszaak tegen de overheid, betalen van de ontvangen subsidie van de overheid. 

Wat is het nut om als enige land ter wereld een fijnstof percentage na te streven waardoor er geen auto meer mag rijden en geen fabriek meer kan produceren. Milieudefensie gebruikt geld van de staat (en van de postcodeloterij) en gaat zonder gedegen bewijs of echt onderzoek procederen.Als het indirect niet mijn geld was (overheidssubsidie) dan zou ik er prima meekunnen leven dat mensen geld schenken aan organisaties die het vervolgens door de wc spoelen. Maar in dit geval mag ik vinden dat de overheid wel wat beter opkan letten aan wie ze geld geven en wat degene er mee doen. Ter illustratie een overzicht van de situatie in Nederland op 19 oktober 2018:

Dit is een momentopname en doet geen recht aan de jaargemiddelden, dat krijg je er dus van als je dezelfde onderzoekstechnieken gebruikt als Milieudefensie.

Milieudefensie maakt misbruik van de beperkte kennis van haar vrijwilligers en donateurs

Het rapport begint met uitspraken die niet waar zijn en die grote gevolgen kunnen hebben voor mensen die ze gaan geloven. Een van de conclusies is bijvoorbeeld:

‘Kinderen die op plekken wonen waar veel verkeer rijdt hebben bijvoorbeeld 30% meer kans om astma te ontwikkelen dan kinderen die op het platteland wonen.’ (Milieudefensie, 2015)

De gebruikte bron is een onderzoek uit 2010 van Piama. Het duurt even voor alle informatie is gevonden. Uiteindelijk blijkt er alleen het volgende te staan:

‘Ongeveer een op de zes kinderen (16%) ontwikkelde astma tijdens de eerst 8 levensjaren’. ‘En toename in fijn stof concentraties met 3.2 µg/m3 is vergelijkbaar met het verschil tussen een stadsachtergrond locatie en een verkeersbelaste locatie.’ (Piama, 2010)

Nergens staat het percentage 30%, ook niet in de rest van het onderzoek. Het hoogst genoemde percentage in het onderzoek is 24% maar dan gaat het niet om astma maar om  klachten die lijken op de klachten van astma. Ook is er geen ondergrens aangegeven, dus hoeveel kinderen hebben astma als de fijnstof norm de helft lager zou zijn bijvoorbeeld. Echter had milieudefensie even verder moeten lezen want wat staat twee pagina’s verder: 

In een recent onderzoek in 5 cohortstudies uit 4 landen, waaronder PIAMA, bleek het verband tussen luchtverontreiniging en astma minder duidelijk en niet in alle landen even sterk te zijn: In PIAMA was wel een verhoogd risico op astma te zien bij kinderen die wonen op een adres met meer luchtverontreiniging terwijl dat in de gecombineerde studies niet werd gezien. (Lancet, 2015)

Niet alleen heeft milieudefensie de cijfers van het originele onderzoek bedacht, ze hebben ook gelogen en een koppeling gemaakt die nergens genoemd is. Het allerergste is nog, dat het onderzoek kort daarna ontkracht is en ieder verband tussen beide bleek op toeval gebaseerd te zijn.

Dan mag je met recht een hondsbrutale organisatie genoemd worden. Ik weet niet of de liegebeest award van Wakker Dier al uitgereikt is, maar ik wil graag milieudefensie nomineren.

En dan dit nog, Milieudefensie concludeert dat het gevonden verschil gaat om kinderen die opgroeien in de stad en kinderen die opgroeien op het platteland. Het onderzoek waar zij naar refereren maakt echter een vergelijking tussen wonen in de stad of wonen naast een snelweg. Verderop durven ze zelfs nog aan te geven dat verkeer echt niet alleen het probleem is en dat het tijd wordt dat er zwaarder ingezet wordt op de andere veroorzakers van het probleem; De landbouw!

Om even mee te rekenen kunnen wij kijken of er een verband zichtbaar is tussen de veestapel (geproduceerde mest per provincie) in Nederland  en de gemiddelde fijnstof waarden per provincie. De grafiek laat zien dat er geen samenhang is.

Wanneer wij naar de provincie Friesland kijken, zien we dat ze een zeer grote veestapel hebben (tien keer zoveel dan Flevoland) maar ook de laagste PM10 gehalten.

Let trouwens ook eens op de legenda. De legenda insinueert dat de schaal loopt van goed naar heel slecht, waarbij rood niet meer acceptabel is. Dat is niet waar omdat knalrood (39) nog steeds binnen de wettelijke norm ligt. Stel je een kaart voor van snelheden gereden op een snelweg waarbij het aantal automobilisten die 119 km per uur rijden, knalrood gemaakt is en het percentage automobilisten die 90 km per uur rijden blauw krijgen. Het lijkt  alsof degene die nog netjes binnen de wettelijke norm van 120 km per uur rijden iets verkeerds doen omdat de schaal niet verder gaat dan de toegestane snelheden.

Het kan nog erger

Milieudefensie trekt vervolgens een aantal medische conclusies die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het geluk van een aantal mensen. Op dezelfde pagina staat namelijk het volgende:

 ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft ook aangetoond dat er een verband bestaat tussen hogere concentraties luchtvervuiling en beroertes, geheugenverlies, zwangerschapshypertensie,vroeggeboorte, een laag geboortegewicht (4.300 gevallen per jaar!),zwangerschapsvergiftiging en effecten op het zenuwstelsel zoals autisme.’ (Milieudefensie, 2015)

Ik heb mij even beperkt tot de bewering dat er een aangetoond verband is tussen luchtvervuiling en autisme. De link naar de bron van deze uitspraak werkt niet. Een speurtocht via Google levert een aantal hits op van rapporten die hetzelfde hebben overgenomen. Uiteindelijk vind ik een bron waarin een wetenschapper iets zegt over het originele onderzoek waar milieudefensie naar refereerde:

‘Fijnstof kan een van de redenen zijn dat het aantal gevallen van autisme toeneemt. Dat fijnstof verband houdt met ADHD, een ontwikkelingsstoornis met verminderde remming, lijkt mij ook plausibel‘, aldus Swaab. Hij wijst erop dat er nog nooit onderzoek is gedaan naar ultrafijnstof, de deeltjes die vliegtuigen produceren. ‘Daar heeft nog nooit iemand naar gekeken. Ik denk dat daar ook een probleem ligt.’ (Swaab, 2015)


Swaab geeft dus aan dat de toename van het aantal gevallen van autisme door Fijnstof zou kunnen komen, maar dat is niet aangetoond waarna hij zegt hij denkt dat er ook eens gekeken moet worden naar het ultrafijnstof van vliegtuigen. Iets wat Milieudefensie in ieder geval niet gedaan heeft. Verder zoekend vind ik wederom maar een deel van het onderzoek wat milieudefensie zegt te hebben gebruikt als bron, maar waaruit ik wel de volgende feiten kan halen:

  • Er is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen luchtverontreiniging en hersenverschillen bij de geboorte van de kinderen in de testgroep.
  • Er is geen onderzoek gedaan naar de samenhang tussen. luchtverontreiniging en autisme.
  • Er is samenhang geconstateerd maar geen oorzakelijk verband.
  • Er is dus niet aangetoond dat de gevonden hersenverschillen een direct (of indirect) gevolg zijn van luchtverontreiniging.
  • Autisme was geen onderzoekseenheid.

Beginnersfout met grote gevolgen

Oorzakelijk verband zien terwijl er enkel sprake is van samenhang is de grootste beginnersfout die er gemaakt kan worden. Het eerste collegeonderzoek voor de eerstejaars studenten staat in het teken van deze fout.

Misschien een idee voor de medewerkers van milieudefensie om een keer naar een hoorcollege te komen.

Vaak komt het voort uit enthousiasme je ziet twee variabelen die met elkaar meebewegen en je denkt dat je het probleem gevonden hebt. In principe is het op dat moment niet meer dan bijgeloof. Zie het als, je favoriete trui aandoen tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal, de vorige keer toen je die aanhad wonnen ze namelijk. Puur toeval.  Onderzoekers gebruiken gevonden verbanden/samenhang vooral om verbanden uit te sluiten. Op het moment dat er geen sprak is van welke samenhang dan ook dan kun je verder gaan met nieuwe variabelen. Zodra er een redelijke samenhang is vastgesteld kun je geld gaan verzamelen om echt onderzoek te gaan doen. Ter illustratie een voorbeeld waar er een zeer hoge correlatie (samenhang) is gevonden en wat volgens Milieudefensie dus per definitie een oorzakelijk verband heeft:

Het aantal bijen kolonies in Amerika beweegt bijna 1 op 1 mee met het aantal scheidingen in South Carolina. Milieudefensie zou in dit geval een rechtszaak beginnen en de rechtbank vragen om de overheid te dwingen het aantal scheidingen te laten toenemen waardoor er meer bijenkolonieën  komen.

Een paar weken later moet er een rechtszaak begonnen worden om het aantal toegenomen scheidingen weer terug te dringen. Gelukkig is er een groot verband gevonden tussen het aantal mensen die vermoord zijn door middel van een klap met een stomp voorwerp en de toename in het aantal huwelijken die gesloten worden.

Het advies van milieudefensie zou op basis van deze gegevens moeten zijn om vaker (als je toch aan het moorden gaat) een stomp voorwerp te gebruiken.

10 miljoen en vergeten te kijken of er überhaupt sprake is van  een probleem

Ervan uit gaande dat milieudefensie zich vergist heeft en samenhang en oorzakelijk verband door elkaar heen gehaald heeft mag je verwachten dat ze eerst gekeken hebben of er in ieder geval een samenhang is tussen het aantal mensen met astma in een bepaalde regio en de hoogste van de fijnstof uitstoot. Ik kan het in het verslag niet vinden dus doe zelf een (gratis, zonder subsidie) simpele Pearsons ‘r analyse om samenhang te toetsen. De analyse test of er een verband is tussen het aantal mensen met Astma in een bepaalde regio en de hoeveelheid fijnstof (gemiddeld per jaar) in dezelfde regio (tabel 1).

De resultaten laten een zwak negatief verband (hoe hoger het percentage mensen met astma, hoe lager de fijnstof uitstoot) zien Het negatieve verband is niet significant, r (23) = -0,100, p = 0,634 en r (23) = -0,190, p = 0,363.

Conclusie, mocht er al sprake zijn van samenhang dan is het een negatieve samenhang, hoe lager de gemeten fijnstof waarde hoe hoger het percentage inwoners met astma. Maar (let even goed op mensen bij milieudefensie) het verband is zwak en niet significant dus kunnen er  geen uitspraken over gedaan worden.

Onderzoeksmethode experiment Milieudefensie

Samen met een groep van 58 vrijwilligers zijn er een aantal metingen gedaan. Er is netjes opgeschreven welke plaatsen meegenomen zijn en wat het meetinstrument was. Er stond alleen niet bij hoe deze plaatsen (steekproef) gekozen zijn. Het waren vooral plekken waar auto’s geregeld in de file staan. Je zou verwachten dat ze proberen om een steekproef te nemen die recht doet aan de data waarop ze hun conclusies baseren(de meetstations verspreid door Nederland). Ook ga je ervan uit dat ze dezelfde categorieën aanhouden (stad, straat en regionaal) of dat eerst de data van de meetstations gefilterd zijn (regionaal eruit) om ze te kunnen vergelijken. Maar niets van dat.

Het meetinstrument werd ook genoemd (palmesbuisjes) er werd aangegeven dat het een officieel meetinstrument is (dat is een enquête ook) maar dat is niet interessant, de toepassing en eventuele beperkingen van het instrument zijn interessant om te noemen. Maar dat doen ze niet. 

Op de site ‘samenmeten’geeft de RIVM toelichting op het gebruik van de Palmesbuisjes. Het begint met een waarschuwing: ‘Het kan alleen NO2 (of ammoniak) meten. De onzekerheid van de meting ligt tussen de 15 en de 25%.’

Opvallend is dat er voor een handleiding over meten met palmesbuisjes  verwezen wordt naar een webpagina van milieudefensie, echter werkt de link niet meer. Dus de onderbouwing voor een betrouwbare toepassing van dit meetinstrument is opgesteld door milieudefensie. Gelukkig bleek ook deze link een doodlopende straat, stel dat mensen het voor waar zouden overnemen. Daarentegen mag je voor een subsidiebedrag van meer dan 10 miljoen wel verwachten dat ze de RIVM even een mailtje sturen dat de informatie waar zij naar verwijzen niet meer toegankelijk is.

Conclusie

De overheid heeft afgelopen jaren meer dan 200 miljoen euro aan subsidie uitgedeeld aan organisaties en bedrijven om mee te werken aan een beter milieu, duurzame veehouderij en voor het opzetten en uitvoeren van beïnvloedingscampagnes om de burger te laten inzien wat er speelt. Alleen al de regeling (Strategische Partnerschappen pleiten en beïnvloeden) heeft vorig jaar 185 miljoen gekost. Een van de organisaties die al een aantal jaren miljoenen aan subsidie binnen harkt om de burger te beïnvloeden door middel van bewustwordingscampagnes, publiceert meer dan eens onderzoeksrapporten vol onzin

Ik wil mij niet bemoeien met de strategie van het rijk. Als zij denken dat het tijd is om door middel van propaganda de publieke opinie te beïnvloeden dan zal het wel zo zijn. Maar niet door het financieel ondersteunen van organisaties die op basis van slechtonderzoek. Leugenachtige informatie verspreiden die grote gevolgen kan hebben. 

Is het een heel gek idee…

Is het een rare gedachten om het geld voor duurzame veehouderij, diergezondheid, biodiversiteit, dierwelzijn en biologische landbouw ook daadwerkelijk rechtstreeks te besteden in de sector? Bijvoorbeeld door de dierenartskosten te subsidiëren? Wij willen toch zo graag vooroplopen in Nederland. Dan worden wij het eerste land met een ziekenfonds voor vee!

Zonder gekheid, de subsidies voor organisaties die vooral bezig zijn documentaires en campagnes te maken om de landbouw in een verdomhoekje te zetten lopen al jaren op terwijl degene die daadwerkelijk kunnen zorgen voor verbeteringen steeds minder mogelijkheden krijgen (tabel 5).

Ook niet erg, maar steeds roepen dat duurzame veehouderij, kringlooplandbouw en diergezondheid de toekomst zijn en vervolgens organisaties met dubbele agenda’s, ethisch onverantwoordelijke uitspraken te laten doen op kosten van de staat is wel wat onverantwoord! 

Gehring U, Wijga AH,Brauer M, Fischer P, de Jongste JC, Kerkhof M, Oldenwening M, Smit HA,Brunekreef B. Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht